ප්රවර්ගය කාදිනල්තුමා

ඔබේ මේසයේ හොඳම: රෝස තක්කාලි
කාදිනල්තුමා

ඔබේ මේසයේ හොඳම: රෝස තක්කාලි

ඔබ කතාව කියවන්නේ නම්, ඔබට එක් විනෝදජනක කරුණක් මත පැටලෙන්නට පුළුවන. ස්පා Spanish ් from භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරන ලද තක්කාලි “රන් ඇපල්” ය. මෙම පලතුරු ඔවුන්ගේ නම සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්ති සහගත කරයි, විශේෂයෙන් - රෝස තක්කාලි. සමහර අංශවල මෙම වර්ගයේ තක්කාලි එහි relatives ාතීන්ට වඩා හොඳය - රතු තක්කාලි.

තව දුරටත් කියවන්න
කාදිනල්තුමා

ඔබේ මේසයේ හොඳම: රෝස තක්කාලි

ඔබ කතාව කියවන්නේ නම්, ඔබට එක් විනෝදජනක කරුණක් මත පැටලෙන්නට පුළුවන. ස්පා Spanish ් from භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරන ලද තක්කාලි “රන් ඇපල්” ය. මෙම පලතුරු ඔවුන්ගේ නම සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්ති සහගත කරයි, විශේෂයෙන් - රෝස තක්කාලි. සමහර අංශවල මෙම වර්ගයේ තක්කාලි එහි relatives ාතීන්ට වඩා හොඳය - රතු තක්කාලි.
තව දුරටත් කියවන්න