බ්රසල්ස් පැළෑටි

ශීත ඍතුව සඳහා බ්රසල්ස් දියර: ශරත් සමඟ පියවරෙන් පියවර වට්ටෝරුව

ශීත ඍතුව සඳහා බ්රසල්ස් පැළෑටි කැටි කිරීම මෙම නිෂ්පාදිතය ගබඩා කිරීම සඳහා වඩාත්ම කැමති ක්රමයකි. මෙම තාක්ෂණය සරල සහ දැරිය හැකි මිලකට. එපමණක්ද නොව, මෙම ආකෘතියේ පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ රසවත් පෝෂණ ගුණය සහ අවංකත්වය අහිමි කර නොගනී අතර, ඔවුන්ගේ ප්රමාණය ප්රමාණයෙන් ශීතකරණය තුළ බෝග බෙදා හැරීම පහසු කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න