ප්රවර්ගය පීච් රැකවරණය

පීච් පළිබෝධ සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද
පීච් රැකවරණය

පීච් පළිබෝධ සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද

පීච් ගස් උයනේ පළිබෝධ නාශක (කුඩිත්තන්, පරිමාණ කෘමීන්, සළඹ, කුරුමිණි) ආක්රමණය කළ හැකිය. පීච් පළිබෝධ වලට කොළ හා රිකිලි වලට හානි වන අතර, වර්ධනය මන්දගාමී වන අතර, බෝග විනාශ කිරීම හා ශාකයේ මරණයට හේතු විය හැක. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා: කාලානුරූපී පළිබෝධ පෙනුම (සෑම පළිබෝධයක්ම එහි අත් අකුරු ඇත, එය ගණනය කළ හැකි); සුදුසු පියවර ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
පීච් රැකවරණය

පීච් පළිබෝධ සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද

පීච් ගස් උයනේ පළිබෝධ නාශක (කුඩිත්තන්, පරිමාණ කෘමීන්, සළඹ, කුරුමිණි) ආක්රමණය කළ හැකිය. පීච් පළිබෝධ වලට කොළ හා රිකිලි වලට හානි වන අතර, වර්ධනය මන්දගාමී වන අතර, බෝග විනාශ කිරීම හා ශාකයේ මරණයට හේතු විය හැක. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා: කාලානුරූපී පළිබෝධ පෙනුම (සෑම පළිබෝධයක්ම එහි අත් අකුරු ඇත, එය ගණනය කළ හැකි); සුදුසු පියවර ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න