හරිතාගාරයක ස්ට්රෝබෙරි වැඩීම

හරිතාගාර තුළ වැඩෙන ස්ට්රෝබෙරි වල ලක්ෂණ

මේ බෙරී ස්ට්රෝබෙරි වගේ හැමෝම වගේ. ඇය නිරාහාරව සිටියද, Gardeners තවමත් මෙම සංස්කෘතියට ආදරය කරයි. ස්ට්රෝබෙරි වගා කරන්නේ රටේ නිවාසවල, ඉදිරිපස උද්‍යානවල, උණුසුම් තටාකවල වන අතර සෑම කෙනෙකුම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට සිහින දකියි. නමුත් එය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ විවිධ කෘෂි තාක්‍ෂණික පියවරයන්ට අනුකූල විය යුතුය. ස්ට්රෝබෙරි වැඩීමට හොඳම ස්ථාන වන්නේ ඉදිරිපස උද්‍යාන සහ හරිතාගාරයි.
තව දුරටත් කියවන්න