ප්රවර්ගය මහදුරු

සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මහදුරු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග යෙදීම
මහදුරු

සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මහදුරු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග යෙදීම

මහදුරු හා එහි ප්රයෝජනවත් ගුණය වැනි එවැනි තෘණ ගැන කතා කිරීම ඉතා දිගු විය හැක. මෙම බහුකාර්ය ශාකය දිගු කලක් තිස්සේ වෛද්ය හා ආහාර භාවිතය සඳහා වගා කර ඇත. අපේ කාලයේ දී මහදුරු ආහාරය සාම්ප්රදායික ඖෂධ පමණක් නොව, සුවඳ විලවුන් ආලේපන, සබන් සෑදීම, පශු ෛවද හා සාම්ප්රදායික ඖෂධය තුළ සොයාගෙන ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මහදුරු

සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මහදුරු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග යෙදීම

මහදුරු හා එහි ප්රයෝජනවත් ගුණය වැනි එවැනි තෘණ ගැන කතා කිරීම ඉතා දිගු විය හැක. මෙම බහුකාර්ය ශාකය දිගු කලක් තිස්සේ වෛද්ය හා ආහාර භාවිතය සඳහා වගා කර ඇත. අපේ කාලයේ දී මහදුරු ආහාරය සාම්ප්රදායික ඖෂධ පමණක් නොව, සුවඳ විලවුන් ආලේපන, සබන් සෑදීම, පශු ෛවද හා සාම්ප්රදායික ඖෂධය තුළ සොයාගෙන ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න