ප්රවර්ගය මැන්ඩරින්

නිවසේදී ටැංජරීන් වගා කරන්නේ කෙසේද?
මැන්ඩරින්

නිවසේදී ටැංජරීන් වගා කරන්නේ කෙසේද?

මැන්ඩරින් යුරෝපයට පැමිණියේ මීට වසර 170 කට පෙර ඉතාලි මයිකල් ටෙකෝර්ට ස්තුති කරමිනි. පළතුරු එහි නම චීන ජාතිකයන්ට ණයගැතියි. ඔවුන්ට ආහාරයට ගත හැකි වූයේ චීනයේ ධනවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් පමණි - ටැංජරීන්. ගෘහස්ථ ශාක සඳහා වාමන විශේෂවල මැන්ඩරින් සහ අඩු වැඩෙන ප්‍රභේද සුදුසු ය. මැන්ඩරින් වර්ග, ඒවායේ වර්ග සහ ප්‍රධාන ලක්ෂණ සහ ලක්ෂණ තීරණය කරන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
මැන්ඩරින්

නිවසේදී ටැංජරීන් වගා කරන්නේ කෙසේද?

මැන්ඩරින් යුරෝපයට පැමිණියේ මීට වසර 170 කට පෙර ඉතාලි මයිකල් ටෙකෝර්ට ස්තුති කරමිනි. පළතුරු එහි නම චීන ජාතිකයන්ට ණයගැතියි. ඔවුන්ට ආහාරයට ගත හැකි වූයේ චීනයේ ධනවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් පමණි - ටැංජරීන්. ගෘහස්ථ ශාක සඳහා වාමන විශේෂවල මැන්ඩරින් සහ අඩු වැඩෙන ප්‍රභේද සුදුසු ය. මැන්ඩරින් වර්ග, ඒවායේ වර්ග සහ ප්‍රධාන ලක්ෂණ සහ ලක්ෂණ තීරණය කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න
මැන්ඩරින්

විවෘත භූමියේ සිටුවිය හැකි ටැංජරීන් මොනවාද?

විවෘත බිම සඳහා ටැංජරීන්, දොඩම් හා සසඳන විට, පලතුරු වල විශාලත්වය සහ වර්ණය, වැඩිපුරම පීල් බෙදීම්, රසය සහ සුවඳ, පැසුණු සමය වැනි අංශවල බොහෝ වෙනස්කම් ඇත. මෙම පලතුරු අත්යවශ්ය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතාවන් ඉටු කිරීම සඳහා නියැළීරු සතුය.
තව දුරටත් කියවන්න