ඕකිඩ් මිල්ටන්සිරොප්

මිල්ටෝනියොප්සිස්: නිවසේදී අමුතු ඕකිඩ් වර්ගයක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

ඕකිඩ් මිල්ටෝනියොප්සිස් යනු විශාල පුෂ්ප මංජරිය සහ විශ්මයජනක සුවඳ සහිත ඇදහිය නොහැකි තරම් ලස්සන, සියුම් දීප්තිමත් වර්ණයකි. එය සිත් ඇදගන්නා සුළු අලංකරණ බලපෑමක් ඇති අතර එය නිවස සහ මහල් නිවාසය, කාර්යාලය සහ ඕනෑම ආයතනයකට සුදුසු කොන්දේසි නිර්මානය කරනු ඇත. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න