ප්රවර්ගය චතුර් කැස්බෑවා

කොමඩු වඩාත් සුවිශේෂී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමකි
චතුර් කැස්බෑවා

කොමඩු වඩාත් සුවිශේෂී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමකි

සමහර විට, කුඩා කාලයේ සිටම, කොමඩු ගෙඩියක් වැනි ඉස්ම සහිත හා විශාල බෙරි වර්ගයක් කවුරුත් දනිති. තවද, මෙම ශාකයෙහි නම ඇසූ බොහෝ අවස්ථාවලදී, බොහෝ දෙනෙක් මුළුමනින් ම හරිත පීල් වලින් සකස් කර ඇති කළු ඇට මස් සමග රතු ඉස්ම සහිත මාංශයක් ගැන සිතමි. මෙම බෙරී වල වඩාත් සුලභ ප්‍රභේදය මෙයයි - ඇස්ට්‍රාකාන්.

තව දුරටත් කියවන්න
චතුර් කැස්බෑවා

කොමඩු වඩාත් සුවිශේෂී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමකි

සමහර විට, කුඩා කාලයේ සිටම, කොමඩු ගෙඩියක් වැනි ඉස්ම සහිත හා විශාල බෙරි වර්ගයක් කවුරුත් දනිති. තවද, මෙම ශාකයෙහි නම ඇසූ බොහෝ අවස්ථාවලදී, බොහෝ දෙනෙක් මුළුමනින් ම හරිත පීල් වලින් සකස් කර ඇති කළු ඇට මස් සමග රතු ඉස්ම සහිත මාංශයක් ගැන සිතමි. මෙම බෙරී වල වඩාත් සුලභ ප්‍රභේදය මෙයයි - ඇස්ට්‍රාකාන්.
තව දුරටත් කියවන්න