ප්රවර්ගය සර්ජි වර්ග

ජනප්‍රිය ෂැඩ්බෙරි ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ලක්ෂණ
සර්ජි වර්ග

ජනප්‍රිය ෂැඩ්බෙරි ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ලක්ෂණ

Irga - අද්විතීය පඳුරු, වෙනත් අනර්ඝ රූපලාවන්ය වලින් වෙනස්. පඳුරු ෂැඩ්බෙරි වඩාත් දෝෂ රහිත විසිතුරු පැළෑටිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. පලතුරු වෙනත් දේ අතර විශිෂ්ට මිහිරි රසයක් ඇත. ඉර්ගා බලාගාරය ඉතා අව්‍යාජ ය, සංකීර්ණ රැකවරණය සහ නිරන්තර අධීක්ෂණය අවශ්‍ය නොවේ, එබැවින් ගිම්හාන නිවැසියන් හා ගෙවතු වගාකරුවන් සියල්ලම පාහේ සතුටින් එය තමන්ගේම බිම් කැබැල්ලක රෝපණය කරති.

තව දුරටත් කියවන්න
සර්ජි වර්ග

ජනප්‍රිය ෂැඩ්බෙරි ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ලක්ෂණ

Irga - අද්විතීය පඳුරු, වෙනත් අනර්ඝ රූපලාවන්ය වලින් වෙනස්. පඳුරු ෂැඩ්බෙරි වඩාත් දෝෂ රහිත විසිතුරු පැළෑටිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. පලතුරු වෙනත් දේ අතර විශිෂ්ට මිහිරි රසයක් ඇත. ඉර්ගා බලාගාරය ඉතා අව්‍යාජ ය, සංකීර්ණ රැකවරණය සහ නිරන්තර අධීක්ෂණය අවශ්‍ය නොවේ, එබැවින් ගිම්හාන නිවැසියන් හා ගෙවතු වගාකරුවන් සියල්ලම පාහේ සතුටින් එය තමන්ගේම බිම් කැබැල්ලක රෝපණය කරති.
තව දුරටත් කියවන්න