ප්රවර්ගය කඳුවැටිය කැනලිය

නේවාසික කාමරයේ camellia
කඳුවැටිය කැනලිය

නේවාසික කාමරයේ camellia

කැමෙලියා යනු තේ පවුලේ සදාහරිත ශාකයකි. වඩාත් සුලභ ශාක විශේෂය වන්නේ කැමෙලියා සයිනෙන්සිස්, තේ එහි කොළ වලින් සාදා ඇත. කැමෙලියා වර්ග බොහොමයක් විසිතුරු ගෙවතු වගාවේ භාවිතා කර ඇත. ඔබ දන්නවාද? කැමෙලියා ද ජපන් රෝස ලෙසද හැඳින්වේ. කාමර වර්ග කැමිලියා කැමෙලියා කාමරය යනු සෙවණට ඔරොත්තු දෙන උස ගසක් හෝ පඳුරකි.

තව දුරටත් කියවන්න
කඳුවැටිය කැනලිය

නේවාසික කාමරයේ camellia

කැමෙලියා යනු තේ පවුලේ සදාහරිත ශාකයකි. වඩාත් සුලභ ශාක විශේෂය වන්නේ කැමෙලියා සයිනෙන්සිස්, තේ එහි කොළ වලින් සාදා ඇත. කැමෙලියා වර්ග බොහොමයක් විසිතුරු ගෙවතු වගාවේ භාවිතා කර ඇත. ඔබ දන්නවාද? කැමෙලියා ද ජපන් රෝස ලෙසද හැඳින්වේ. කාමර වර්ග කැමිලියා කැමෙලියා කාමරය යනු සෙවණට ඔරොත්තු දෙන උස ගසක් හෝ පඳුරකි.
තව දුරටත් කියවන්න