ප්රවර්ගය ශාක රෝග

මුහුදු අම්බෙලිෆර් සහ පාලන ක්‍රම වල රෝග හා පළිබෝධකයන්ගේ ප්‍රධාන සං signs ා
ශාක රෝග

මුහුදු අම්බෙලිෆර් සහ පාලන ක්‍රම වල රෝග හා පළිබෝධකයන්ගේ ප්‍රධාන සං signs ා

මුහුදු අම්බෙලිෆර් යනු ඉහළ medic ෂධීය හා පෝෂණ ගුණයකින් යුත් පතනශීලී පඳුරු වර්ගයකි. එහි ස්වභාවික වාසස්ථානය තුළ, ශාකයේ උස මීටර් 2-4 පමණ වේ. මුහුදු අම්බෙලිෆර් බෙරි කහ හෝ තැඹිලි-රතු පාටින් යුක්ත වේ. චීනය, මොන්ගෝලියාව සහ බොහෝ නෝර්ඩික් රටවල මුහුදු අම්බෙලිෆර් පැතිර ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ශාක රෝග

මුහුදු අම්බෙලිෆර් සහ පාලන ක්‍රම වල රෝග හා පළිබෝධකයන්ගේ ප්‍රධාන සං signs ා

මුහුදු අම්බෙලිෆර් යනු ඉහළ medic ෂධීය හා පෝෂණ ගුණයකින් යුත් පතනශීලී පඳුරු වර්ගයකි. එහි ස්වභාවික වාසස්ථානය තුළ, ශාකයේ උස මීටර් 2-4 පමණ වේ. මුහුදු අම්බෙලිෆර් බෙරි කහ හෝ තැඹිලි-රතු පාටින් යුක්ත වේ. චීනය, මොන්ගෝලියාව සහ බොහෝ නෝර්ඩික් රටවල මුහුදු අම්බෙලිෆර් පැතිර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න