ප්රවර්ගය ටයිම්

මාර්ග වර්ණනය හා මාර්ග වර්ණනය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද, ශාකවල සමානකම් හා වෙනස්කම්
ටයිම්

මාර්ග වර්ණනය හා මාර්ග වර්ණනය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද, ශාකවල සමානකම් හා වෙනස්කම්

නම්වල ව්‍යාංජනාක්‍ෂර නිසා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය එකම ශාකයක් බවයි. රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කර වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගෙවතු වගාකරුවන්ට දීර් opinion කාලයක් තිස්සේ පොදු මතයකට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇත - රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය හෝ මාර්ග වර්ණනය එකම හෝ වෙනස් ශාක වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ටයිම්

මාර්ග වර්ණනය ප්‍රයෝජනවත් සංයුතිය, ගුණාංග සහ යෙදුම

තයිම් යනු ලැබියෝටස් පවුලේ අර්ධ පඳුරක හැඩයෙන් වැඩෙන බහු වාර්ෂිකයකි. මෙම ශාකය බොහෝ විට මාර්ග වර්ණනය සමඟ හඳුනා ගැනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මාර්ග වර්ණනය හා මාර්ග වර්ණනය එකම කුලයේ සමීප relatives ාතීන් වේ. ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම ප්‍රභේද ඇත, වර්ණය, සුවඳ, කොළ සහ කඳේ ස්වරූපයේ කුඩා වෙනස්කම්.
තව දුරටත් කියවන්න
ටයිම්

මාර්ග වර්ණනය හා මාර්ග වර්ණනය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද, ශාකවල සමානකම් හා වෙනස්කම්

නම්වල ව්‍යාංජනාක්‍ෂර නිසා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය එකම ශාකයක් බවයි. රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කර වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගෙවතු වගාකරුවන්ට දීර් opinion කාලයක් තිස්සේ පොදු මතයකට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇත - රසකාරක සහ මාර්ග වර්ණනය හෝ මාර්ග වර්ණනය එකම හෝ වෙනස් ශාක වේ.
තව දුරටත් කියවන්න