කුඩා රෝස

රෝස: හැඩය, වර්ණය සහ සුවඳ

රෝස - උද්යාන සහ හරිතාගාරවල පිළිගත් සුන්දරත්වය. මෙම බහු වාර්ෂික විසිතුරු ශාකය පඳුරු ස්වරූපයෙන් දක්නට ලැබේ. ඇය රෝස්ෂිප් පවුලට අයත් රෝස ය. සමහර විට රෝස මල් පඳුරු ද තණකොළ පැලෑටියක් ද යන්න මිනිසුන් සැක කරයි. ජෙරිකෝ රෝස, ස්ටොක්රෝස්, පැළෑටිවලට අයත් එකම පැලෑටි තිබීම නිසා සමහර විට එවැනි සැකයන් මතු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න