ප්රවර්ගය ෆුසාරියම් මැලවීම

රෝග වලින් ස්ට්රෝබෙරි ප්රතිකාර ලබා ගන්නේ කෙසේද
ෆුසාරියම් මැලවීම

රෝග වලින් ස්ට්රෝබෙරි ප්රතිකාර ලබා ගන්නේ කෙසේද

උද්‍යාන ස්ට්‍රෝබෙරි යනු රෝසි පවුලෙන් පැමිණි ස්ට්රෝබෙරි කුලයට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි, බෙදා හැරීමේ ප්‍රදේශය යුරෝපය වන අතර අන්ත උතුරු හා දකුණු, උතුරු හා දකුණු ඇමරිකාව හැර. ස්ට්රෝබෙරි වත්තේ රෝග විශාල සංඛ්යාවක් ඇත. හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ඒවා සමඟ කටයුතු කිරීමේ මූලික රෝග සහ ක්‍රම දැන සිටිය යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ෆුසාරියම් මැලවීම

රෝග වලින් ස්ට්රෝබෙරි ප්රතිකාර ලබා ගන්නේ කෙසේද

උද්‍යාන ස්ට්‍රෝබෙරි යනු රෝසි පවුලෙන් පැමිණි ස්ට්රෝබෙරි කුලයට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි, බෙදා හැරීමේ ප්‍රදේශය යුරෝපය වන අතර අන්ත උතුරු හා දකුණු, උතුරු හා දකුණු ඇමරිකාව හැර. ස්ට්රෝබෙරි වත්තේ රෝග විශාල සංඛ්යාවක් ඇත. හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ඒවා සමඟ කටයුතු කිරීමේ මූලික රෝග සහ ක්‍රම දැන සිටිය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න