ප්රවර්ගය අම්බෙලිෆර්

මිනිස් සෞඛ්‍යයට අම්බෙලිෆර් වල වාසි හා හානි
අම්බෙලිෆර්

මිනිස් සෞඛ්‍යයට අම්බෙලිෆර් වල වාසි හා හානි

අම්බෙලිෆර්, හෝ අම්බෙලිෆර් ඇඹරීම - අම්බෙලිෆර් ශාකවල පලතුරකි. අම්බෙලිෆර් අම්බෙලිෆර් පවුලට අයත් වන අතර එහි නිජබිම වන්නේ ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශ වන නේපාලයේ ටිබෙට් ය. ඔබ දන්නවාද? රුසියාවේ "අම්බෙලිඩර්" යන නාමය ග්රීසිය යන වචනයෙන් උපුටා ගෙන ඇත. මෙම බලාගාරය ග්රීසියෙන් අප වෙත ගෙන එනු ලැබුවා. ඉන්පසු නැගෙනහිර රෝම අධිරාජ්යය හෝ බයිසන්ටියම්.

තව දුරටත් කියවන්න
අම්බෙලිෆර්

මිනිස් සෞඛ්‍යයට අම්බෙලිෆර් වල වාසි හා හානි

අම්බෙලිෆර්, හෝ අම්බෙලිෆර් ඇඹරීම - අම්බෙලිෆර් ශාකවල පලතුරකි. අම්බෙලිෆර් අම්බෙලිෆර් පවුලට අයත් වන අතර එහි නිජබිම වන්නේ ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශ වන නේපාලයේ ටිබෙට් ය. ඔබ දන්නවාද? රුසියාවේ "අම්බෙලිඩර්" යන නාමය ග්රීසිය යන වචනයෙන් උපුටා ගෙන ඇත. මෙම බලාගාරය ග්රීසියෙන් අප වෙත ගෙන එනු ලැබුවා. ඉන්පසු නැගෙනහිර රෝම අධිරාජ්යය හෝ බයිසන්ටියම්.
තව දුරටත් කියවන්න