ප්රවර්ගය ටුවේ කැබලි

වසන්තයේ කප්පාදු කිරීමෙන් තුයියා ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ ලක්ෂණ
ටුවේ කැබලි

වසන්තයේ කප්පාදු කිරීමෙන් තුයියා ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ ලක්ෂණ

තෝජා නැගෙනහිර ආසියාවේ වාසය කරයි. අපේ අක්ෂාංශ වලදී, තූජා ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ එහි රළුබව සහ ense න ඔටුන්න නිසාය. තූජා කපා හැරීම පහසු වන අතර එය ඕනෑම හැඩයක් ලබා ගත හැකිය. මෙම අංගයට ස්තූතියි, බොහෝ භූ දර්ශන වලදී තූජා භාවිතා වේ. කුරුමිණියා සඳහා තූජා ලෙස කටයුතු කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ටුවේ කැබලි

වසන්තයේ කප්පාදු කිරීමෙන් තුයියා ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ ලක්ෂණ

තෝජා නැගෙනහිර ආසියාවේ වාසය කරයි. අපේ අක්ෂාංශ වලදී, තූජා ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ එහි රළුබව සහ ense න ඔටුන්න නිසාය. තූජා කපා හැරීම පහසු වන අතර එය ඕනෑම හැඩයක් ලබා ගත හැකිය. මෙම අංගයට ස්තූතියි, බොහෝ භූ දර්ශන වලදී තූජා භාවිතා වේ. කුරුමිණියා සඳහා තූජා ලෙස කටයුතු කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න