ප්රවර්ගය බ්ලැක්බෙරි රූබන්

බ්ලැක්බෙරි අළුත්වැඩියා කිරීමේ ජනප්‍රිය ප්‍රභේද
බ්ලැක්බෙරි රූබන්

බ්ලැක්බෙරි අළුත්වැඩියා කිරීමේ ජනප්‍රිය ප්‍රභේද

අද වන විට Gardeners වැඩි වැඩියෙන් බ්ලැක්බෙරි පුනරුත්ථාපන ප්‍රභේද කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වයි. මෙම පඳුරු වසන්තයේ ශීත fro තුවේ ඉෙමොලිමන්ට් හා වසන්ත ඉෙමොලිමන්ට් වලට බිය නොවන අතර, ඒවායේ ශීත about තුව ගැන කරදර වී කූඩාරම් සෑදීම අවශ්ය නොවේ. ශීත, තුවේ දී, පාංශු මතුපිටට ඉහළින් ඇති සියලුම කොටස් කපා දමනු ලැබේ, මූල පද්ධතිය පමණක් ඉතිරි වේ. මෙය අපට මීයන් ගැන කරදර නොවී ශාකයට රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රතිකාර නොකිරීමට ඉඩ සලසයි. එය බෙරි වල පාරිසරික ලක්ෂණ කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
බ්ලැක්බෙරි රූබන්

බ්ලැක්බෙරි අළුත්වැඩියා කිරීමේ ජනප්‍රිය ප්‍රභේද

අද වන විට Gardeners වැඩි වැඩියෙන් බ්ලැක්බෙරි පුනරුත්ථාපන ප්‍රභේද කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වයි. මෙම පඳුරු වසන්තයේ ශීත fro තුවේ ඉෙමොලිමන්ට් හා වසන්ත ඉෙමොලිමන්ට් වලට බිය නොවන අතර, ඒවායේ ශීත about තුව ගැන කරදර වී කූඩාරම් සෑදීම අවශ්ය නොවේ. ශීත, තුවේ දී, පාංශු මතුපිටට ඉහළින් ඇති සියලුම කොටස් කපා දමනු ලැබේ, මූල පද්ධතිය පමණක් ඉතිරි වේ. මෙය අපට මීයන් ගැන කරදර නොවී ශාකයට රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රතිකාර නොකිරීමට ඉඩ සලසයි. එය බෙරි වල පාරිසරික ලක්ෂණ කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න