ප්රවර්ගය නිවර්තන ශාක

ගුස්මාන්ගේ ප්‍රධාන වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය
නිවර්තන ශාක

ගුස්මාන්ගේ ප්‍රධාන වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

නූතන වගාකරුවන් අපේ අක්ෂාංශ වල පදිංචි වීමට පුදුම හිතෙන තරම් නිවර්තන ශාක රාශියක් වගා කරයි. මෙම නිවර්තන සුන්දරත්වයන්ගෙන් එකක් වන්නේ ගුස්මේනියාවයි - දිලිසෙන දිලිසෙන කොළ සහිත දර්ශනීය ශාකයකි, ඒවා රොසෙටා තුළ එකතු කරනු ලැබේ, මධ්‍යයේ ස්පයික් හැඩැති පුෂ්ප මංජරිය ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
නිවර්තන ශාක

ගුස්මාන්ගේ ප්‍රධාන වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

නූතන වගාකරුවන් අපේ අක්ෂාංශ වල පදිංචි වීමට පුදුම හිතෙන තරම් නිවර්තන ශාක රාශියක් වගා කරයි. මෙම නිවර්තන සුන්දරත්වයන්ගෙන් එකක් වන්නේ ගුස්මේනියාවයි - දිලිසෙන දිලිසෙන කොළ සහිත දර්ශනීය ශාකයකි, ඒවා රොසෙටා තුළ එකතු කරනු ලැබේ, මධ්‍යයේ ස්පයික් හැඩැති පුෂ්ප මංජරිය ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න