ලෙනින්ග්රාඩ් කලාපය සඳහා ඇපල් ප්රභේද

ලෙනින්ග්රාඩ් කලාපය සඳහා ඇපල් ප්රභේද

ඇපල් සුවඳ, දියර, ස්වාධීනව වැඩුණු, සෑම විටම සැබෑ උයන්පල්ලෙකුගේ හදවත සතුටු කරයි. විශේෂයෙන් එය මිල අධික වන අතර දේශගුණයට අප්රසන්න පුදුමයක් ඇති කළ හැකි නමුත්, තම වත්ත ආදරයෙන් වගා කරන මිනිසෙකුගේ දක්ෂතාවය සහ නිවැරදි ප්රභේද තෝරා ගැනීමෙන් සෑම දෙයක්ම ජය ගත හැකිය. ලෙනින්ග්රාඩ් ප්රදේශයේ වායුගෝලය සිසිල් ය.
තව දුරටත් කියවන්න