ප්රවර්ගය සත්ව රෝග ප්රතිකාර කිරීම

පශු ෛවද ඖෂධවල "ඇෙමෝලියම්" භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා උපෙදස්
සත්ව රෝග ප්රතිකාර කිරීම

පශු ෛවද ඖෂධවල "ඇෙමෝලියම්" භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා උපෙදස්

සෑම ගොවිපල හිමිකරුවෙක්ම ඔවුන්ගේ සුරතල් සතුන්ගේ සෞඛ්‍යය හා සංවර්ධනය ගැන සැලකිලිමත් වේ. ඇම්ප්‍රෝලියම් කුරුල්ලන්ට හා හාවන්ට සුදුසු වන අතර ඒවා අයිමීරියෝස් සහ කොක්සිඩියෝසිස් වැනි රෝග වලට ගොදුරු වේ. මෙම ලිපිය එය අදාළ කර ගන්නා ආකාරය සහ අතුරු ආබාධ සහ අනතුරු ඇඟවීම් මොනවාද යන්න පිළිබඳව වේ. "ඇම්ප්‍රොලියම්": සංයුතිය හා මුදා හැරීමේ ආකෘතිය ඇන්ටිකොසිඩියා "ඇම්ප්‍රෝලියම්" යනු ගන්ධ රහිත හා රස රහිත සුදු කුඩු ය.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
සත්ව රෝග ප්රතිකාර කිරීම

පශු ෛවද ඖෂධවල "ඇෙමෝලියම්" භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා උපෙදස්

සෑම ගොවිපල හිමිකරුවෙක්ම ඔවුන්ගේ සුරතල් සතුන්ගේ සෞඛ්‍යය හා සංවර්ධනය ගැන සැලකිලිමත් වේ. ඇම්ප්‍රෝලියම් කුරුල්ලන්ට හා හාවන්ට සුදුසු වන අතර ඒවා අයිමීරියෝස් සහ කොක්සිඩියෝසිස් වැනි රෝග වලට ගොදුරු වේ. මෙම ලිපිය එය අදාළ කර ගන්නා ආකාරය සහ අතුරු ආබාධ සහ අනතුරු ඇඟවීම් මොනවාද යන්න පිළිබඳව වේ. "ඇම්ප්‍රොලියම්": සංයුතිය හා මුදා හැරීමේ ආකෘතිය ඇන්ටිකොසිඩියා "ඇම්ප්‍රෝලියම්" යනු ගන්ධ රහිත හා රස රහිත සුදු කුඩු ය.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...