වටුවන් බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම

වටුවන් බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි කිරීම හෝ තරුණ වටුවන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ගෘහාශ්‍රිත වටුවන්ගේ එක් ලක්ෂණයක් වන්නේ අභිජනනය කිරීමේ ප්‍රති they ලයක් ලෙස බිත්තර පැටවුන් බිහි කිරීමේ සහජ බුද්ධිය මුළුමනින්ම නැති වී යාමයි. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට ගෘහස්ථ පරෙවියන්, කිකිළියන්, කිකිළියන් යටතේ වටුවන් බිත්තර දැමිය හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, තරුණ කුකුළු පැටවුන් බිහි කිරීම සඳහා ඉන්කියුබේටර් වල විවිධ ප්‍රභේද භාවිතා කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න