රෝපණ sorrel

විවෘත ක්ෂේත්රයේ වැඩෙන බඩ ඉරිඟු වල ලක්ෂණ

විවිධ කෑම වර්ග, සෝස් සහ ටින් කිරීමේ ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී සෝරාල් බොහෝ විට ආහාර පිසීමට යොදා ගනී. Sorrel - පළමුවැන්න එක් ඇඳන් තුළ පෙනෙන සීතල-ප්රතිරෝධී බලාගාරය. විටමින් සහ ඛනිජ වර්ග බොහොමයක් මෙන්ම විවිධ අම්ල ද එහි රසකාරකයක් ඇති කරයි. වර්ධනය වන sorrel සඳහා රෝපණ සහ ප්රශස්ත තත්වයන් සෝරාල් වසර හතරක් එක් ස්ථානයක වර්ධනය විය හැකි නමුත් ඒ සඳහා සුදුසු කොන්දේසි අවශ්ය.
තව දුරටත් කියවන්න