ප්රවර්ගය හනිසකල් සිටුවීම

Honeysuckle: සිටුවීම, වැඩීම සහ රැකවරණය
හනිසකල් සිටුවීම

Honeysuckle: සිටුවීම, වැඩීම සහ රැකවරණය

Honeysuckle යනු Honeysuckle පවුලේ නියෝජිතයා වන ශාකයකි. එය නැගෙනහිර ආසියාවේ සහ හිමාලයෙහි බහුලව දක්නට ලැබේ. බොහෝ විට මෙම ශාකය අපගේ උද්‍යානවල දැකිය හැකිය, මන්ද එය තරමක් කල් පවතින හා ful ලදායී වේ. අපේ භූමියේ ඇති උද්‍යානවල ශාක වර්ග දෙකක් වඩාත් සුලභ වේ: ආහාරයට ගත හැකි හනිසකල් සහ නිල් හනිසකල්.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
හනිසකල් සිටුවීම

Honeysuckle: සිටුවීම, වැඩීම සහ රැකවරණය

Honeysuckle යනු Honeysuckle පවුලේ නියෝජිතයා වන ශාකයකි. එය නැගෙනහිර ආසියාවේ සහ හිමාලයෙහි බහුලව දක්නට ලැබේ. බොහෝ විට මෙම ශාකය අපගේ උද්‍යානවල දැකිය හැකිය, මන්ද එය තරමක් කල් පවතින හා ful ලදායී වේ. අපේ භූමියේ ඇති උද්‍යානවල ශාක වර්ග දෙකක් වඩාත් සුලභ වේ: ආහාරයට ගත හැකි හනිසකල් සහ නිල් හනිසකල්.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...