ගොඩබෑමේ ගසානි

ගැට්සානියා: නිවසට ගොඩබෑම සහ රැකවරණය

දීප්තිමත් අප්‍රිකානු වර්ණවලින්, අපගේ ගෘහ තත්වයන්ට පහසුවෙන් අනුවර්තනය විය හැකි ඕනෑම ගැසෙනියා මලකට ඕනෑම ඉඩක් ලැබෙනු ඇත. ගසානියා සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම ගට්සානියා හිරු එළියේ පිහිනීමට සුදුසු ස්ථානයක් විය යුතුය. වඩාත් තීව්‍ර වර්ධනයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස විශාල මල් වනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න