හැමඩෝරියා

බීජයෙන් හැමඩෝරි වැඩීම: ප්‍රායෝගික ඉඟි

හැමෙඩෝරියා (බොහෝ විට බට හෝ උණ බම්බු ලෙස හැඳින්වේ) ගෘහස්ථ අභිජනනය සඳහා ආකර්ෂණීය වන්නේ එහි අලංකාර ගුණාංග, අව්‍යාජභාවය සහ රැකවරණය පහසු කිරීම සඳහා පමණි. මෙම විදේශීය තල් ගස එහි ජනප්‍රිය ගුණාංග නිසා ජනප්‍රියයි - එය ශරීරයට හානිකර ද්‍රව්‍ය සුව කරයි, අවශෝෂණය කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න