ප්රවර්ගය මිදි මිදි

ගැහැණු මිදි වගා කරන්නේ කෙසේද?
මිදි මිදි

ගැහැණු මිදි වගා කරන්නේ කෙසේද?

සැරසිලි මිදි, කන්‍යා හෝ වල් ලෙස හැඳින්වේ, පාර්ටෙනොසිසස් කුලයට අයත් බහු වාර්ෂික ලියානා වන අතර, එය බොහෝ විට වෘත්තිකයන් සහ ආධුනිකයන් විසින් භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී භාවිතා කරනු ලබන අතර ගොඩනැගිලි අලංකාර කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව භාවිතා කරයි. මීළඟ ලිපියෙන් අපි මෙම ශාකය වගා කළ යුතුද, එසේ නම් කෙසේද යන්න සොයා බලමු.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
මිදි මිදි

ගැහැණු මිදි වගා කරන්නේ කෙසේද?

සැරසිලි මිදි, කන්‍යා හෝ වල් ලෙස හැඳින්වේ, පාර්ටෙනොසිසස් කුලයට අයත් බහු වාර්ෂික ලියානා වන අතර, එය බොහෝ විට වෘත්තිකයන් සහ ආධුනිකයන් විසින් භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී භාවිතා කරනු ලබන අතර ගොඩනැගිලි අලංකාර කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව භාවිතා කරයි. මීළඟ ලිපියෙන් අපි මෙම ශාකය වගා කළ යුතුද, එසේ නම් කෙසේද යන්න සොයා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න
මිදි මිදි

බහු වාර්ෂික කඳු නගින්නන්ගේ නාමාවලිය

සෑම ගෘහණියක්ම මල් ඇඳක් පමණක් නොව, ගෙසෙබෝ, නිවස අසල ටෙරස් ද මල් වලින් සරසා ගත යුතුය. බහු වාර්ෂික පළතුරු නැගීම ඔබට මෙහි උපකාරී වනු ඇත. ඔවුන් සෙවණ ලබා දෙනු ඇත, ගිම්හානයේදී හරිතයන් සමඟ සතුටු වනු ඇත, ගොඩනැගිලිවල අඩුපාඩු සැඟවෙනු ඇත, සහ සමහර මල් වල පුදුමාකාර සුවඳක් ඇත. කඳු නගින්නන්ගේ වඩාත් ජනප්‍රිය විශේෂයන් ඔවුන්ගේ වාසි සහ අවාසි සමඟ සලකා බැලීමට මා යෝජනා කරනවා.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...