ආහාර

සතුන්ට උපසර්ග අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද සහ ඇයි

සෑම ගොවියෙකුටම අවශ්‍ය වන්නේ තම සුරතල් සතුන් නිරෝගීව හා ගුණාත්මක ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමයි. අද එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බොහෝ ක්‍රම තිබේ. ඒවායින් එකක් සලකා බලන්න, එය උපසර්ග එකතු කිරීම සමඟ පෝෂණය කිරීම මත පදනම් වේ. උපසර්ග යනු කුමක්ද සහ ඒවා මොනවාද? සියලුම නවීන ගොවිපලවල් ආකලන භාවිතා කරන්නේ ගොවිපල සතුන්ට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති බැවිනි.

තව දුරටත් කියවන්න